Regulamin serwisu

 

Regulamin sprzedaży Towarów oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną w Serwisie www.dragonfly-store.pl

Definicje:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, może stanowić równocześnie Rejestrację.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu (w których gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień złożonych w Serwisie), do których dostęp Klienta możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym logowaniu poprzez podanie nazwy (loginu) i hasła.
 8. Newsletter – Usługa, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji.
 9. Regulamin– niniejszy dokument.
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta przy wykorzystaniu panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.
 11. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.dragonfly-store.pl za pośrednictwem której Klient może zawierać Umowę sprzedaży Towarów.
 12. Sprzedawca / Usługodawca – Piotr Gruszecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DURANTE Piotr Gruszecki o numerze NIP: 6792686400, REGON: 382581127, z siedzibą przy ul. Stradomskiej 6 w Krakowie (31-058).
 13. Towar – każda rzecz jaka została przedstawiona w Serwisie w celu jej sprzedaży.
 14. Umowa sprzedaży Towaru – umowa sprzedaży dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 15. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Warunkach oraz za pośrednictwem Serwisu. Należy do nich zapewnienie Klientowi możliwości: (a) zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu, (b) założenia oraz posiadania Konta, (c) kontaktu ze Sprzedawcą oraz d) otrzymywania Newslettera. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo na czas nieoznaczony wraz z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności Serwisu, a w przypadku Konta wraz z Rejestracją.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi ze Sprzedawcą/Usługodawcą, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży Towaru dane Klienta.
 1. Przedmiot Regulaminu.
  1. Regulamin reguluje: (a) zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu oraz (b) zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
  2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Serwisu www.dragonfly-store.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez drukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  3. Wszystkie informacje o Towarach i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu (w tym opisy Towarów i Usług oraz ceny Towarów) podane na stronie internetowej Serwisu www.dragonfly-store.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zasady świadczenia Usług w Serwisie.
  1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie: Formularza kontaktowy, Formularz zamówienia, Konto, Newsletter.
  2. Korzystanie ze wszystkich dostępnych w Serwisie Usług jest dobrowolne i nieodpłatne.
  3. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z innych Usług, Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, a także do zachowania w tajemnicy hasła do Konta oraz nieudostępniania go innym osobom.
  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za: (a) treść podanych przez siebie danych, (b) wybór hasła do Konta oraz (c) ujawnienie innym osobom swojego hasła do Konta.
  5. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu posiadającej zdolność prawną jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej oświadcza, że jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu i na rzecz w/w jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej.
  6. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: (a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub (b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
  7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:
   1. utrzymania sesji Klienta;
   2. dostosowania Serwisu do potrzeb Klienta;
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz
   4. w celach marketingowych Sprzedawcy.
  8. Klient z Usługi Konto może korzystać na dwa sposoby: a) podczas procesu składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji oznaczonej ZAŁÓŻ KONTO, a następnie postępowania na stronie Serwisu wg instrukcji lub b) poprzez wypełnienie przeznaczonego do tej czynności formularza Rejestracji, podając w nim danych teleadresowych (określonych w formularzu Rejestracji) niezbędnych w procesie realizacji Zamówienia. Klienci niebędący Konsumentami powinni również podać nazwę firmy. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu Rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Serwisu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta pisemnego żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Serwisu kontakt@dragonfly-store.pl lub na adres ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków.
  9. Usługa Formularz zamówienia umożliwia Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza. Umowa o świadczenie Usługi Formularz zamówienia zostaje zawarta na czas określony w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Serwisie i ulega rozwiązaniu a) z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez potwierdzenie przyciskiem KUPUJĘ I PŁACĘ lub b) z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany w taki sposób, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Klienci niebędący Konsumentami powinni również podać nazwę firmy.
  10. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza. Umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełniania Formularza kontaktowego i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe poprzez podstronę KONTAKT, podanie w Formularzu imienia i nazwiska oraz prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wypełnieniu pola WIADOMOŚĆ i użycia przycisku WYŚLIJ.
  11. Użytkownik Serwisu lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości wysyłanych na podany przez użytkownika Serwisu lub Klienta adres poczty elektronicznej. Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail i jego potwierdzeniu przyciskiem. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera. 
    
   Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług.
  12. W trakcie korzystania z Usług Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
  13. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usług lub niewłaściwą ich jakość Klient może zgłaszać pisemnie w szczególności a) na adres: ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków lub b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@dragonfly-store.pl. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji, które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny: 1) okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, (rodzaju i daty wystąpienia wady), 2) określenie żądania Klienta, 3) danych do kontaktu Sprzedawcy z użytkownikiem/Klientem składającym reklamację. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji, a zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  14. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu (nie dotyczy reklamacji Towaru z tytułu rękojmi, o której mowa w punkcie 3.32. Regulaminu) w terminie jednego (1) miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
  15. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
  16. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługę Konta i Newslettera, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
  17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
  18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania.
  19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  20. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Klientów (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.
  21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 3. Umowa sprzedaży Towaru i realizacja Zamówienia.
  1. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. Zamówienia próbek są objęte szczególnymi zasadami opisanymi w pkt. 3.31-3.41 niniejszego Regulaminu.
  4. Sprzedawca, za pośrednictwem Formularza zamówienia, które jednocześnie jest formularzem Rejestracji, umożliwia Klientowi założenie Konta. Dokonanie Rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz nieodpłatne. Dane podane podczas Rejestracji posłużą w przyszłości do realizacji kolejnych Zamówień.
  5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży Towaru w Serwisie określona jest w ramach następującej ścieżki zakupowej: 1) dokonanie wyboru Towaru poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane w Serwisie komunikaty (w szczególności wybór Towarów następuje poprzez użycie przycisku DO KOSZYKA), 2) wypełnienie odpowiednich danych w Formularzu zamówienia (w szczególności danych teleadresowych niezbędnych do realizacji umowy), jak również wybranie preferowanej przez Klienta metody płatności. 3) złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych teleadresowych, akceptację treści Regulaminu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), potwierdzenie zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) oraz użycia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
  6. Umowa nie obowiązuje w przypadku braku uiszczenia przez Klienta płatności.
  7. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, przesyła oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta Umowa sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedawcą.
  8. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży Towaru, a w szczególności rodzaj oraz ilość zamawianego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (jeżeli dotyczy danego Zamówienia). W zależności od wartości Towaru lub całości Zamówienia, których dotyczy zawierana Umowa sprzedaży Towaru, Sprzedawca w ramach ścieżki zakupowej może naliczyć dodatkowe koszty związane z wysyłką zamówionego Towaru.
  9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w punkcie powyżej. Treść zawartej Umowy sprzedaży Towaru jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Sprzedawcy.
  10. Klient, który założył Konto, ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.
    
   Realizacja zamówienia.
  11. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad prawnych i fizycznych. Gwarancji na Towar może ewentualnie udzielić tylko jego producent.
  12. O terminie realizacji Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną wysyłaną na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji/składania Zamówienia przez Klienta.
  13. Realizacja Zamówienia w przypadku:
   a) płatności za Towar z góry następuje kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności Klienta na koncie Sprzedawcy do godz. 22:00 w dniu złożenia zamówienia (dotyczy płatności on-line oraz płatności przelewem bankowym zwykłym);
   b) wybrania przez Klienta opcji dostawy za pobraniem, realizacja zawartej Umowy sprzedaży Towaru następuje niezwłocznie kolejnego dnia roboczego w przypadku Zamówień złożonych do godz. 22:00;
   c) złożenia Zamówienia po godz. 22:00, do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć dodatkowy dzień roboczy, zarówno przy płatności za Towar z góry, jak również przy opcji dostawy za pobraniem.
  14. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (chyba, że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin; w przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin) licząc od dnia, w którym otrzymano zapłatę za Towar. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany podczas składania Zamówienia.
  15. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty, po zaksięgowaniu płatności online lub przelewu bankowego zwykłego, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta następnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, w perfumerii stacjonarnej Sprzedawcy przy ul. Stradomskiej 6 w Krakowie (w godzinach otwarcia, które podane są w Serwisie).
  16. Towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich oraz mogą być odebrane osobiście w perfumerii stacjonarnej. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów dostępna jest na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. 
  17. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie zawiadamiany oraz otrzymuje całkowity zwrot zapłaconej sumy pieniężnej w takiej samej formie, w jakiej otrzymał ją Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia Zamówienia.
    
   Formy płatności.
  18. Płatność za Towary może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych w trakcie składania Zamówienia. Cena Towaru powiększona o ewentualne dodatkowe koszty dostawy, powinna zostać uiszczona przez Klienta niezwłocznie podczas składania Zamówienia danego Towaru. Wszystkie płatności dokonywane są w złotych polskich.
  19. Wszystkie ceny Towarów podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w zakładce WYSYŁKA i są doliczane do ostatecznej wartości Zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, sumy wartości Towarów w pojedynczym Zamówieniu i obowiązujących w dniu składania Zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Do każdej przesyłki dołączany jest oryginalny paragon lub faktura VAT (faktura VAT jest wystawiana na wyraźną prośbę Klienta).
  20. Klient składający Zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od indywidualnych preferencji:
   a) przelew bankowy – przelew należności na konto Sprzedawcy o numerze 58 1160 2202 0000 0005 8183 5345 (Bank Millennium);
   b) płatność gotówką lub kartą kredytową/płatniczą w przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem;
   c) płatność on-line kartą kredytową/płatniczą lub przelewem za pośrednictwem platformy: tPay prowadzonej przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki: https://tpay.com/. Płatność on-line jest w pełni bezpieczna, a Serwis posiada międzynarodowy certyfikat zgodności PCI DSS. Certyfikat jest do wglądu na życzenie Klienta.
  21. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności, realizacja Zamówienia następuje kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy zapłaty za Towar wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami wysyłki. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, którego płatność dotyczy.
  22. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość z przypomnieniem o dokonaniu płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Towar w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.
    
   Dostawa.
  23. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem: firm kurierskich DPD oraz InPost (przesyłka przedpłacona oraz pobraniowa). Możliwy jest również odbiór osobisty w perfumerii stacjonarnej DRAGONFLY Olfactory Studio przy ul. Stradomskiej 6 w Krakowie (31-058).
  24. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o ewentualnym dodatkowym koszcie dostawy każdorazowo w trakcie składania zamówienia.
  25. Ewentualny koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Towaru i jest do niej doliczany.
  26. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
  27. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.
  28. Klient w momencie odbioru jest zobowiązany do skontrolowania stanu przesyłki, a w przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń przesyłki lub Towaru, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, które nie były widoczne w momencie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.
  29. Klient, akceptując Regulamin Serwisu, akceptuje fakt, że Sprzedawcy będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkie ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie towaru.
  30. Klientowi mogą przysługiwać roszczenia wynikające z treści rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa dotyczące ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 266).
    
   Próbki.
  31. W serwisie można odpłatnie zamówić próbki perfum. Dostępność opcji zamówienia próbek danych perfum jest umieszczana na kartach produktów poszczególnych zapachów.
  32. Jednorazowo można zamówić tylko jedną próbkę danego zapachu i nie więcej niż dziesięć (10) próbek różnych zapachów.
  33. Wszystkie próbki mają pojemność 1 ml i są przygotowywane ręcznie w szklanych buteleczkach z atomizerem na zamówienie Klienta.
  34. Ceny próbek poszczególnych perfum są podawane na kartach produktów Serwisu.
  35. Klient składający Zamówienie próbek perfum ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od indywidualnych preferencji: a) przelew bankowy – przelew należności na konto Sprzedawcy o numerze 58 1160 2202 0000 0005 8183 5345 (Bank Millennium), b) płatność gotówką lub kartą kredytową/płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru w perfumerii stacjonarnej DRAGONFLY Olfactory Studio przy ul. Stradomskiej 6 w Krakowie lub w przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem, c) płatność kartą kredytową/płatniczą lub przelewem za pośrednictwem platform: tPay prowadzonej przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki: https://tpay.com/.
  36. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności, realizacja Zamówienia następuje kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy zapłaty za próbki wraz z dodatkowymi kosztami wysyłki.
  37. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówione próbki w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.
  38. Realizacja zamówienia następuje kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności Klienta na koncie Sprzedawcy.
  39. Na terenie Polski i Unii Europejskiej towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich DPD oraz InPost (przesyłka przedpłacona oraz pobraniowa). Możliwy jest również odbiór osobisty w perfumerii stacjonarnej DRAGONFLY Olfactory Studio przy ul. Stradomskiej 6 w Krakowie (31-058).
  40. Koszt wysyłki określony jest w zakładce WYSYŁKA.
  41. Termin dostawy próbek do Klienta wynosi do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (chyba, że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin; w przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin) licząc od dnia, w którym otrzymano zapłatę za Towar. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany podczas składania Zamówienia.
  42. Dodatkowe pytania dotyczące zakupu próbek można kierować na adres kontakt@dragonfly-store.pl.
    
   Reklamacje dotyczące Towarów.
  43. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (rękojmia).
  44. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych Towaru (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556-576.
  45. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji i roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z umową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).
  46. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów oraz ich dostawy należy składać pisemnie na adres poczty elektronicznej kontakt@dragonfly-store.pl lub na adres ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków. W reklamacji należy dokładnie opisać wadę Towaru lub ewentualną niezgodność z umową oraz czas ich wystąpienia/ujawnienia. Do reklamacji powinien dostać załączony paragon lub faktura VAT potwierdzające zakup. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni kalendarzowych licząc od dnia jej doręczenia do Sprzedawcy. O wyniku reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
  47. Sprzedawca może poprosić o przesłanie reklamowanego Towaru na adres perfumerii stacjonarnej w przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta konieczne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy. Procedura ta nie ma zastosowania w przypadku, kiedy przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy. 
  48. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  49. Prawa Konsumenta. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;
   2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
  50. Rozpatrywanie reklamacji – mediacja. Działania mediacyjne określone w punkcie 3.8. lit. (i) powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  51. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), określone w punkcie 3.8. lit. (ii) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.
  52. Rzecznik konsumentów. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Usługodawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  53. ODR. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
  54. Informacja. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Usługodawca wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Usługodawca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.
 4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru.
  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru jaka została zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu (zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta) bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem może przesłać na adres poczty elektronicznej kontakt@dragonfly-store.pl lub adres korespondencyjny Sprzedawcy: DRAGONFLY Olfactory Studio ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków.
  2. Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem ponosi następujące koszty: (a) koszt zwrotu Towaru (zwrotnej przesyłki); (b) jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem,  że Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej Serwisu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument).
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, tj. w identycznym składzie ilościowym i jakościowym, z etykietami i nienaruszonymi plombami, bez uszkodzeń i śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu Towaru w zmienionym składzie ilościowym i/lub jakościowym, bez etykiet i/lub z naruszonymi plombami, uszkodzonego i/lub noszącego ślady użytkowania, bez oryginalnego opakowania, Sprzedawca może pomniejszyć wartość zwrotu o kwotę odpowiadającą stopniowi zużycia i/lub uszkodzenia Towaru oraz jego przydatności do dalszej sprzedaży. Zwrot Towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sprzedawcy. W przypadku przesyłki Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony do transportu.
  6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia Sprzedawcy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. Wszystkie znajdujące się w Serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże podmiotów.
  2. Opisy produktów i ich dane umieszczone w Serwisie www.dragonfly-store.pl oparte są na informacjach i materiałach przekazanych przez ich producentów. Serwis dopełnia należytej staranności i kontroluje, czy dane odpowiadają rzeczywistości. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Serwisu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności Towaru z umową.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), ustawy o prawach konsumenta.
  4. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd w Krakowie.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu Klienta w treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Klienta lub jego adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, w trybie przewidzianym w Warunkach, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia mu zmiany Regulaminu uważa się, że zmiana została zaakceptowana. Żadna zmiana Regulaminu nie może mieć wpływu oraz zastosowania na zawarte przed momentem jego ogłoszenia Umowy sprzedaży Towarów.
  6. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana na stronie www.dragonfly-store.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  7. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.”
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2019 r.