Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej jako: „Użytkownicy”) działającego pod adresem: www.dragonfly-store.pl (dalej jako: „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce przez Piotr Gruszecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DURANTE Piotr Gruszecki o numerze NIP: 6792686400, REGON: 382581127, dalej również jako „Administrator”.
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto i w jakich celach przetwarza dane osobowe?

 

ADMINISTRATOR CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Piotr Gruszecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DURANTE Piotr Gruszecki o numerze NIP: 6792686400, REGON: 382581127. 

 

  • Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”;
  • marketing produktów i usług Administratora – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w tych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • cele analityczne i statystyczne służące poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
  • cele udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zapewnienie z Panem/Panią kontaktu wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

W jaki sposób można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@dragonfly-store.pl. 

Komu będą przekazywane dane osobowe?

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne oraz kurierskie. 
  2. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być także spółki wskazane w treści takiej zgody. 
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

  1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnie udzielonej zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem kontakt@dragonfly-store.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach niezbędnych do organizacji konkursu, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a w przypadku przyznania nagrody – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego w związku z obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody.
  4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.
  3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  1. Ma Pan/Pani prawo do:
   1. Dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, informacji wskazanych w rozdziale III pkt 8 Polityki oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
   2. Sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe
   3. Usunięcia danych osobowych, 
    1. Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje, jeżeli:
      1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
      2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
      3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
      4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
      5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
      6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.
    1. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne: 
      1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
      2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
      3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
      4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   1. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
      1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
      2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
      3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
      4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   1. Przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu Administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu Administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody i w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany;
   2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie:
      1. przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
      2. przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
   1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.
 1. Procedura realizacji praw osób, których dotyczą dane osobowe
  1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o realizację praw wskazanych w rozdziale III pkt 11 Polityki.
  2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Administratora z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa wskazane w rozdziale III pkt 11 Polityki mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji. 
  3. Wniosek należy złożyć pisząc na adres kontakt@dragonfly-store.pl. 
  4. W przypadku braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, a dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte. 
  5. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację o wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
  6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, może oznaczać brak realizowania przez Administratora złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
  7. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administratora dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec wydłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
  8. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane podlegające przetwarzaniu, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu oraz następujące informacje:
   1. cel przetwarzania;
   2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu;
   3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób ustalania tego okresu;
   5. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
   6. o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje);
   7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
   8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   1. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego. 
   2. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać w formie pisemnej na adres: DRAGONFLY Olfactory Studio ul. Stradomska 6 31-058 Kraków lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@dragonfly-store.pl. 
   3. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Inspektora Ochrony Danych. 
 1. Marketing bezpośredni
  1. Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora może odbywać się poprzez przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz przez telefon.
  2. Administrator może przesyłać Panu/Pani informacje o swoich produktach i usługach jedynie w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie.
  3. Przesyłanie informacji o produktach i usługach za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz udostępnienia adresu poczty elektronicznej.
  4. Przedstawienie informacji o produktach i usługach poprzez kontakt telefoniczny wymaga wyrażenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego oraz udostępnienia numeru telefonu.
  5. Jeżeli nie chce już Pan/Pani otrzymywać informacji o produktach i usługach Administratora może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. Pliki cookies i logi systemowe
  1. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator będący usługodawcą Serwisu będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
  2. Serwis może używać plików typu cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności utrzymanie sesji Użytkownika, dostosowanie działania stron do preferencji Użytkownika. Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. 
  3. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. Pliki cookies niezbędne – pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu i są wykorzystywane w szczególności w celu konfiguracji Serwisu. 
   2. Pliki cookies analityczne – zbierają informacje o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać adres IP urządzenia Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików cookies wykorzystywane są do ulepszania Serwisu, dostosowania działania Serwisu do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisu.
   3. Pliki cookies reklamowe – pozwalają wyświetlać reklamy, które odpowiadają preferencjom Użytkowników.

Rodzaje plików cookies ze względu na pochodzenie

   1. Pliki cookies własne (first party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu.
   2. Pliki cookies osób trzecich (third-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis.

Rodzaje plików cookies ze względu na czas umieszczenia na urządzeniu Użytkownika

   1. Pliki cookies sesyjne (session cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
   2. Pliki cookies trwałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  1. Cele zapisania plików cookies w urządzeniu Użytkownika oraz zakres gromadzonych informacji o Użytkowniku:

 

NAZWA COOKIES

 

CEL ZAPISANIA PLIKÓW COOKIES

 

GROMADZONE INFORMACJE

 

Smuuid

Cookie śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę

 

Unikatowy identyfikator – Cookie samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.
Smclient

Cookie identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym

 

Cookie samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.
Smform

Cookie obsługujące formularze kontaktowe i popupu

 

Informacje na temat zachowania formularzy i popupów – ilość wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym czy popup został zamknięty/zminimalizowany
Smg

Cookie identyfikujące użytkownika

 

Losowy identyfikator w formacie UUID
Smvr

Cookie przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64)

 

Wartości zakodowane przez base64
Smwp

Informacje o formularzu zgody na WebPush

 

Wartość true/false
Smuuid

Cookie identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu

 

Losowy identyfikator w formacie UUID
Smclient

Cookie zapisujące informacje czy identyfikator został zapisany w SALESmanago (deprecated)

 

Wartość true/false
Smform

Cookie zapisujące informacje o cappingu wyświetleń popupów

 

SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba
  1. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
    1. Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
    2. Firefox   https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
    3. Internet Explorer   https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
    4. Opera  http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
    5. Safari  https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac. 
 1. Postanowienia końcowe
  1. Administrator będący usługodawcą Serwisu dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres kontakt@dragonfly-store.pl.
  2. Administrator będący usługodawcą Serwisu zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
  3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.